HANGADÓ
2004. NOVEMBER ..

Városházi tudósítások

Az évközi pénzügyi események  - mint a költségvetés jóváhagyását követően lebontott központi támogatás, a meghatározott célra átvett pénzeszközök, a szennyvízcsatorna rekonstrukció lezárása, vagy a keletkezett többlet bevételek - megkívánják, hogy a szükséges módosítások érdekében a testület több ízben is napirendre tűzze az éves költségvetés módosítását. Ezért szerepelt a képviselő testület októbervégi ülésének első napirendi pontjában. 

 • A következő pontban az óvoda munkájáról és a minőségirányítása program indítását tárgyaló napirendi pont került sorra. Az elhangzott összefoglaló szerint az óvoda munkáját a folyamatosan jó színvonal jellemzi. Törekvéseik középpontjában a munkájuk szakmai megfontoltság áll. Jól élnek a pályázati lehetőségekkel, s külön kiemelésre került, hogy az intézmény nevelőtestülete példaszerűen részt vállal a közéleti tevékenységből is. A minőségi munka nem az óvodában most bevezetendő minőségirányítási program következménye, hanem a korábbiakra is jellemző törekvés eredménye.
 • Az Állami Számvevőszék vizsgálati megállapításainak való megfelelés érdekében egy együttműködési megállapodást kellett kötni a Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete s a városban működő részben önálló intézményeinek kapcsolatát rögzítendő. A megállapodás írásban rögzíti az eddig gyakorlatban is működő kapcsolatok rendszerét.
 • Az előzőhez némileg kapcsolható az az előterjesztés, mely a közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervet tárgyalta. A tervezetet a közoktatási törvény alapján kell 2002. évben kellett megfogalmazni, majd ezt követően két évente felülvizsgálni. A terv rögzíti a jelen helyzetet, s tanulságos adatokkal szolgál a városunkat illető demográfiai változásokról is. Ezek szerint a város lélekszáma, ha lassan is, de folyamatosan apad, a legutóbbi adatok szerint immár nem éri el a háromezer főt. (2996 csupán) Több, mint százzal csökkent az elmúlt öt év alatt a 0 – 14 éves korú gyermekek száma. A tervezetet egyeztetni kell a megyei közoktatási tervvel is, s megléte alapfeltétele több pályázati lehetőségnek is.
 • Jelentős vitát váltott ki a közterület-felügyeleti munkák ellátásáról, valamint a köztisztaságról és a környezetvédelemről helyzetéről szóló előterjesztés. Több képviselő értékelése szerint a városgazdálkodási, parkosítási feladatok jó színvonalúak, de a közterület-felügyelői tevékenység számos kívánnivalót hagy maga után. Többen említették példaként a közelmúltban vihart kavart kutya-kilövési esetet, mely szerencsétlen módon épp az iskola mellett, a gyermekek szeme láttára történt, de hiányosságok vannak a hatósági ellenőrzések terén is. A hozott határozat értelmében a felügyeletnek még ez év során egy tervezetet kell készíteni az elkövetkezendő évre tervezett feladatairól, melyet a decemberi ülésén kíván a testület megvitatni.
 • Az Agroméra Mezőgazdasági Részvénytársaság kérelemmel fordult az önkormányzat felé, melynek értelmében bérelni szeretné a pusztaszántói temető közelségében lévő 6815 m2  termőföldet. Tekintettel arra, hogy a szomszédos földeket is ők művelik, a testület helyt adott a kérelemnek.
 • Hegedűs Ferenc vállalkozó a telephelye melletti, önkormányzati tulajdonú területen lévő burkolt árok és villanyoszlop áthelyezése érdekében nyújtott be kérelmet. A testület hozzájárult ahhoz, hogy a vállalkozó költségére, az arra jogosult tervező által készített terv alapján elkészüljenek a kérdéses munkálatok. 
 • Úgyszintén Hegedűs Ferenc nyújtotta be azt a kérelmet is, mely a telephelye melletti ingatlannak a belterületbe vonását célozta meg. Az önkormányzat azzal járult hozzá kérelme megvalósításához, hogy az érintett területtel határos önkormányzati tulajdonú ingatlanok – a vízmű és a temető területének – hasonló átminősítését is ugyanazzal a tervezési, módosítási eljárással együtt kell megoldani.
 • Wnet Internet Kft. megbízásából egy kérelem került az önkormányzat elé, hogy mint tulajdonos járuljon hozzá az optikai kábel vezetéséhez. Az érintett szükséges szakhatósági hozzájárulással már rendelkező tervezetet támogatta a testület.
 • Egy előterjesztés kapcsán megfogalmazódott, hogy az alapfokú oktatási intézmények felújításhoz benyújtandó pályázatok érdekében ki kell alakítani egy koncepciót az óvoda és az iskola jövőbeni fejlesztési céljairól. Az első lépésben az intézményeknek kell megfogalmazniuk jövőbeni elképzeléseiket, s csak ez után készíthetik el a tervező szakemberek a cél érdekében lehetséges kivitelezési módozatokat. 
 • Az októberi testületi ülésnek az utolsó „egyebek” napirendi pontja során is jelentős vitákat kiváltó témák kerültek megtárgyalásra. A testület örömmel vette tudomásul Gresina Istvánnak, városunk díszpolgárának önkéntes kezdeményezését, amelyekről az alábbiakban külön szólunk. >>>
 • Szó esett a Mező út végén létesítendő buszmegálló kérdéséről is, melyet már több ízben felvetettek az ott élő állampolgárok. Mezőfi Zoltán János polgármester az erre adott válaszában kifejtette, hogy jelenleg is folyik a kettes út megerősítésének, s ezzel párhuzamosan a forgalom lassító szigeteknek a tervezése. Mindehhez járul az érintett területen a tervezett CBA áruház leágazásának elképzelése is, így tehát – azzal együtt, hogy folyamatosan gondolkodnak a megoldáson, egyelőre az tervezés alatt van. A megoldást azonban az is nehezíti, hogy egy buszmegálló kiépítése súlyos tízmilliós költséggel jár.
 • Vitát kavart az a levél, amelyet az általános iskola pedagógusai írtak alá, s amelyben helytelenítik, az önkormányzat azon döntését, hogy nem az intézmény által javasolt személy kapta meg a „Város Szolgálatáért” kitüntető címet. A vitában szinte valamennyi képviselő megszólalt, hangsúlyozva azt, hogy a döntéskor is elhangzott, hogy minden jelöltet méltónak találtak kitüntetésre, de törvényszerű, hogy  - miután három adható – valakinek ki kellett esnie a titkos szavazás során. A javaslatot egyébként sem a tantestület, hanem az intézmény vezetője teheti meg.
V.J.
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-