A Hangadó repertóriuma  1991-1995

A Városi Könyvtár munkatársa jelentős feldolgozó munkával elkészitette a Hangadó első 5 évének repertóriumát. A lap cikkeit 1991-től 1995-id dolgozza fel. Tulajdonképpen azt az anyagot, amely már alig hozzáférhető, ilymódon nem is kereshető. A megfelelő cikk megtalálása után azonban a könyvtárban megőrzőtt és évfolyamonként bekötött újságokból bárki megtalálhatja a keresett cikket és abból másolatot is rendelhet.BEVEZETŐ

A HANGADÓ 1991-ben indult útjára, Rétság város lapjaként. Az első szám decemberben jelent meg állampolgári kezdeményezésre, havi rendszerességgel.
     A Hangadót két okból választottam dolgozatom témájául. Részben azért, mert a feldogo-zott időszak - a hazánkat érintő történelmi változás -, a rendszerváltás idejére esik. Az újság hűen tükrözi kis városunk politikai útkeresését, a várossá válás gondjait és problémáit. Ez a néhány év már történelem és ennek a korszaknak a sajtója érdekes lehet a későbbi korok számára.
     Másrészt a Hangadó a rétsági városi könyvtár helyismereti gyűjteményének egyik fontos dokumentuma. A repertórium elkészítésével a célom az, hogy elősegítse a könyvtári tájékoztatást, megkönnyítse a visszakeresést.
     "Rétság város lapja azzal a szándékkal született, hogy mint a nevében is cseng a Hanga-dó, a városunkban történt dolgokról vagy tervezett eseményekről tudósítson. E lapnak oldalain kí-vánunk fórumot biztosítani azoknak a polgárainknak, akik nemcsak olvasni, tájékozódni kívánnak a városban történt eseményekről, hanem akik véleményüknek itt kívánnak hangot adni" - írta Bánszky György polgármester köszöntőjében.
     A lap indulásakor a szerkesztők szándéka, hogy független közéleti lap legyen, amely nem szócsöve a hivatalnak, a pártoknak, bár közölni kíván ilyen irányú írásokat is.
     Az induló városi lap a Művelődési Központ kiadásában jelent meg és Szép Erika - az in-tézmény igazgatója - kapta meg a főszerkesztői posztot.
     Az újság létrejöttében közreműködtek még a városunk közéletében aktívan résztvevő személyek, a művelődési központ és a könyvtár dolgozói, valamint a véleményüket kinyilvánító helyi lakosok.
     Az 1994-es önkormányzati választások után a képviselő-testület  megtárgyalta a lap jö-vőjét és szorgalmazta a szerkezeti, tartalmi és szellemi átalakítását. Új szerkesztő bizottságot hozott létre.
     Ebben az időszakban az ország és a város életében egyaránt jelentős változások voltak észlelhetők. Az események gyorsan követték egymást, a világ szinte napról napra változott. A la-kosság bizonytalanság érzése, a gazdasági-, társadalmi útkeresés kihatott a lap tartalmi változásaira is. 
     Az újság arculata vegyes jellegű, közéleti sajtó. A városháza munkája mellett megismerkedhe-tünk a város egyéb intézményeivel. A lap foglalkozik a város életét  befolyásoló eseményekkel,  társadalmi folyamatokkal. Közzéteszi a lakosság ellátottságával, a szolgáltatások változásaival kap-csolatos problémákat is. Képet kapunk a város kulturális eseményeiről is. Nyilvánosság elé kerültek történelmi múltunk adatai is. Egészségügyi , hobbi és egyéb ismereteket is közvetít olvasóinak. Az "Olvasói levelek" rovatban a lakosság hangot adhat véleményének (akár név nélkül is), ami néhány esetben a lap hasábjain vitához is vezet.
     Élő folyóiratról van szó, a repertórium az 1991-1995. között megjelent írásokat rendsze-rezi és tárja föl.

Készítette: Rauscher Gyuláné
Konzulens Oroszné Katona Anna
1996

1991. 1. évf.
1. szám
  1. BABICZ István: Beköszöntő = 1. l.

  2.          Hangadó c. újság
  3. [KAPECSKA Ferencné] -Kné-: Városházi tudósítások = 1. l.

  4.          Bánk
            megyeszékhely-vita
  5. SCHUPITER Géza: Advent és a karácsonyi ünnepkör = 2. l.
  6. Karácsonyi népszokások Tolmácson = 2. l.
  7. KOLOZSVÁRI G. Miklós rézkarca [festmény] = 2. l. : ill.
  8. [LUDÁNYI Lászlóné]-km-: Ünnepekre készülődve = 3. l.

  9.          karácsony
  10. [VARGA Nándorné]-Kj-: Kalandozás a babona világában = 3. l.

  11.          karácsony
  12. [SZÉP Erika]-SZE-: ABC-soroló = 4. l.
  13. [LUDÁNYI Lászlóné]-km-: Megkérdeztük = 4. l.

  14.          Csirke Andrásné
            Kabai János Gyógyszertár
  15. [LUDÁNYI Lászlóné]-km-: Nem bántja a szemét = 4. l.

  16.          köztisztaság
  17. VÁRSZEGI István: Hát én immár mit válasszak? [Riporter: BABICZ István] -BI-: = 5. l.

  18.          Általános Iskola
            továbbtanulás
  19. [BABICZ István] -BI-: Tudja-e ön? = 4 l.

  20.          Általános Iskola alapítványa
  21. OCSOVAI Istvánná: Vállalkozók figyelmébe = 5. l.

  22.          gépkocsik üzemanyagnormái ld. helyesbítés: 34. tétel
  23. CSORTÁN Magdolna: Meghűléses betegségek. Nátha. = 6. l.
  24. ÚJFALUDI Katalin: Az akupunktúráról - dióhéjban. = 6. l.
  25. GARAI Magdolna: Lázas a gyerek = 7. l.
  26. SÖVÉNYHÁZI Ilona: Gyógyító természet = 7. l.
  27. Rétsági kalauz = 8-9. l.

  28.         Börzsöny Áfész Könyvesbolt
  29. [OCSOVAI Istvánné] -Szabó Klára-: Piaci helyzetkép = 9. l.
  30. [OCSOVAI Istvánné] Szabó Klára: Városi rang - falusi hivatal? = 10 l

  31.         Postahivatal
  32. SZÁSZ László: Hobby-rovat = 10. l.

  33.          díszfácán
1992. 2. évf.
1.szám
  1. BÁNSZKY György: Újévi köszöntő = 1. l.
  2. Városházi tudósítások = 1-2. l.
  3. BÁNSZKY György: Reagálás = 3. l.

  4.          Polgármester bőre c. Kurír cikk kiegészítése
  5. [SZÉP Erika] -Sze-: Körkérdések az 1991-es év eredményeiről és az idei tervekről = 4-5. l.

  6.          Vasas István - Gránit-Gépgyár, Tolmács 
            Pongrácz József - Barátság MGTSZ
  7. ROMPOS Dezső: Átalakulás után. [Riporter: OCSOVAI Istvánné] Szabó Klára = 4-5. l.

  8.          Uránusz Kft
  9. SZEREDI Miklós: Erdőkémia. [Riporter: SZÉP Erika] -Sze.- = 6. l.
  10. SÓGOR László: Ipolymenti VTT. [Riporter]: BABICZ István = 6. l.
  11. W. SCHAAPMAN: Mi újság az AVICO-nál? [Riporter: SZÉP Erika] -Sz. E.- = 6-7. l. szerkesztői megjegyzéssel
  12. MACHÁCS Mihály: „Kék hírek” 91-ről és a jövőről. [Riporter: SZÉP Erika] -SzE - = 8. l.

  13.          Rendőrkapitányság
  14. OCSOVAI Istvánné: Vállalkozók figyelmében. Év végi zárlati feladatok a pénztárkönyvben = 8. l.
  15. VÁRSZEGI István: Aerocaritas pártoló tagok az iskolában = 8. l.
  16. BABITZ István: Napjaink réme a munkanélküliség = 9. l.

  17.          Munkaügyi Központ Rétsági Kirendeltsége
  18. OCSOVAI Istvánné: Helyesbítés = 9. l.

  19.          gépkocsik üzemanyagnormái ld. még: 13. tétel
  20. ADORJÁN Attila: A festő. [Riporter] BABICZ István = 10. l. : ill.
  21. [SZÉP Erika] SZE: A tolmácsi kálváriadomb régészeti föltárása = 11. l.

  22.          A cikkíró megjegyzésével
  23. [LUDÁNYI Lászlóné] -km-: Út európában?...avagy igaz mese felnőtteknek = 11. l.
  24. Rétsági kalauz = 12-14. l.
  25. [HAVA István - MÓRICZ János] H.I.,M.J.: Bogarasok lettünk = 12. l.

  26.          Börhát Bogár Szervezet (volkswagen)
  27. Farsangról = 13. l.
  28. Rétság egészségügyéért alapítvány = 14 l.

  29.          Polgármesteri Hivatal
  30. Olvasói levelek = 15. l.

  31.          Börzsöny Áfész ABC
            közlekedés
  32. Gyermekszáj.  I.sz. Napközi Otthonos Óvoda gyűjtéséből = 15. l.

  33.          humor
  34. [SZÁSZ László]: Hobby-rovat = 16. l.

  35.          piros aranyfácán
  36. Gondolatok a Bölcsességek könyvéből = 16. l.

  37.          idézetek
  38. „Rétsági Rezső” levele = 16. l.
2. szám
  1. Városházi tudósítások = 1-2. l.
  2. KOVÁCS Gergely: Az új szövetkezeti törvény árnyékában. [Riporter: SZÉP Erika] -SZE- = 3. l.

  3.          Fémbútoripari Szövetkezet
  4. FOGARASY Gergely: Egy profi elnök. [Riporter: SZÉP Erika] - SZE- = 3-4. l.

  5.          Európai Profi Judo Szövetség - levele az önkormányzathoz
  6. [LUDÁNYI Lászlóné] -km-: Társasági hírek. Vöröskeresztes bál = 4. l.

  7.          Vöröskereszt
  8. BÍRÓ Zoltán: Mindszenty kegyhely épül a rétsági laktanyában. [Riporter: BABICZ István] -BI- = 5. l.

  9.          Hunyadi János Gépesített Lövészdandár
            Mindszenty József
  10. SÓGOR László: Városvédő és városszépítő egyesület szerveződik Rétságon. [Riporter: BABICZ István] -BI- = 5. l.
  11. „A jó palócok Gyarmatra voksolnak” = 6-7. l.

  12.          megyeszékhely-vita
            Tallózó (Varga Mária cikke a Kurírból)
  13. [BABICZ István] -BI-: Felhívás = 7. l.

  14.          Esti töprengés c. vitasorozat
  15. OCSOVAI Istvánné: 1992. évi változások = 7. l.

  16.          vállalkozók
  17. Rétsági kalauz = 8. l.
  18. [SZÉP Erika] -SZE-: Érdekes emberek = 9. l.

  19.          TAFISH, Hassan Mutlaq Hussein
  20. KOVÁCS Géza: Kiegészítés a Galilei esetnek a rétsági Hangadó 1992. évi januári számának 14-15.[!13-14.] oldalain megjelent ismertetéshez = 9. l.
  21. SZÁJBELY Ernő: Gyermekeink fogainak védelmében. Mi az igazság Dentocar ügyben? = 10-11. l.
  22. [BABICZ István] -BI-: Kettő gól, az hány üveg sör = 12. l.

  23.          Sportegyesület
  24. [BABICZ István] - BI-: Ismét indul a hat osztályos gimnáziumi oktatás a Balassiban = 12. l.

  25.          továbbtanulás
  26. Rétsági Rezső levele = 12. l.
3. szám
  1. [BABICZ István] -B.I.-: Most szép lenni katonának? = 1. l.

  2.          Hunyadi János GLD
  3. [VARGA Nándorné] -K.J.-: Körkérdések = 2.l.

  4.          Hidromechanikai Kisszövetkezet
            Leszkovszky József
            Varga János
  5. [SZÉP Erika] -SZE-: (Szolg)áltatások = 2. l.

  6.          Émász
  7. LOMEN János: Mi újság Bánkon? [Riporter: VARGA Nándorné] -K.J.- = 3. l.
  8. NÉMETH Csaba: Gyalogolni jó?... = 3. l.

  9.           turisztika
  10. [SZÉP Erika] -SZE-: Mitől Shell a Shell? avagy a név nem kötelez? = 4. l. : ill.

  11.           ld. még: 113, 125. tétel
  12. [LUDÁNYI Lászlóné] -km-: Iskolai események egy kívülálló szemével = 4. l.
  13. NÉMETH Csaba: A tolmácsiak fejest ugranak...= 5. l.

  14.          Általános Iskola, Tolmács
            alapítványi pályázat
  15. [LUDÁNYI Lászlóné] -km-: Itt a tavasz!...és újra ünnepelünk = 5. l.

  16.          húsvéti szokások
  17. MÁRTONNÉ VÁSÁRHELYI Erika: Keljen dalra minden ember...= 5. l.
  18. Rétsági kalauz = 6. l.
  19. [VARGA Nándorné] -K.J.-: Húsvéti szokások = 7. l.
  20. BABICZ István: Egy kiállítás margójára = 8. l.

  21.          Tafish, Hassan Mutlaq Hussein
            A kiállítás-megnyitó szövegét Szép Erika közli.
  22. Olvasói levél = 8. l.

  23.          Kovács Géza kiegészítése
  24. Munkahelyi tízparancsolat = 8. l.

  25.          humor
  26. Rétság története = 8. l.

  27.          Borovszky Samu tollából
  28. OCSOVAI Istvánné: Vállalkozók figyelmébe = 9. l.

  29.          társadalombiztosítási jutalék
            betegszabadság
  30. SZÁSZ László: Hobby-rovat = 10. l.

  31.          sárga aranyfácán
  32. Rétsági Rezső levele = 10. l.
4. szám
  1. Városházi tudósítások = 1. l.

  2.          Apsertourist Kft.
  3. BABICZ István: "Vál(asz)tás az iskolában? = 2. l.

  4.          iskolaigazgatói pályázat
  5. PÁSZTOR Sándor: "Telefon hírmondó". [Riporter: Ocsovai Istvánné] Szabó Klára = 2. l.

  6.          Matáv Rt.
  7. SZÁJBELY Ernő: "Kártyáról s amiről beszélgetnek az egészségügyben". [Riporter:] Babicz István = 3. l.
  8. [SZÉP Erika] -SZE-: "Gödörben"?! = 4. l.

  9.          közlekedés
  10. [LUDÁNYI Lászlóné] -km-: "Folyó ügyeinkről.." = 4. l.

  11.          városrendezés
  12. [SZÉP Erika] - SZE-: "Megkezdődött a visszaszámlálás" = 4. l.

  13.          Barátság Mgtsz
            Tolmács
            Bánk
  14. OCSOVAI Istvánné: "Vállalkozók figyelmébe..." = 5. l.

  15.          gépjárműhasználat költségei ld. még: 105. tétel
            adóelőleg
  16. Rétsági kalauz = 6-7. l.
  17. "Az olvasás gyönyörűség". Pályázat könyvbarátoknak = 7. l.

  18.          Városi Könyvtár
  19. Tolmács története = 7. l.

  20.          Borovszky Samu tollából
  21. DOBSONYI Lászlóné - FIAM Pálné: "Szám - adó = 8. l.
  22. "Kedves Rezső!” = 8. l.
5. szám
  1. Városházi tudósítások = 1-2. l.

  2.           Spertourist Kft.
            természetvédelmi terület Tolmácson
  3. BABICZ István: Válasz Borka Istvánnak = 2. l.

  4.          Borka István válasza a 116. tételszámon
  5. BABICZ István: A Hangadó bemutatja a Szécsi-házaspárt = 3. l.

  6.          Aspertourist Kft.
  7. [SZÉP Erika] -SZE-: Fékezzük meg a vandálokat! = 4. l.
  8. Rétság Egészségügyéért Alapítvány = 4.

  9.          Szájbely Ernő alapító
  10. ME.: Május 8. Vöröskeresztes világnap = 4. l.

  11.           szenvedélybetegségek
  12. VARGA Tibor: Lesz vagy nem lesz Mini Diszkont a Zrínyi utcában? [Riporter: Ocsovai Istvánné] Szabó Klára = 4. l.

  13.          Parkker Kft.
  14. [SZÉP Erika] -SZE-: Esti töprengések = 5. l.

  15.          vendég: Pál József
  16. [SZÉP Erika] -SZE-: Kék-hírek = 5. l.

  17.          Machács Mihály
  18. [LUDÁNYI László] Km.: Az érem egyik oldala = 6. l.

  19.          természetgyógyászat
  20. OCSOVAI Istvánné: Vállalkozók figyelmébe = 6. l.

  21.          járműhasználat költségeinek elszámolása  ld. még: 89. tétel
            rendező mérlegkészítés
  22. [LUDÁNYI Lászlóné] -KM-:Ünnepek előtt és után...= 7. l.

  23.          anyák napja
            gyermeknap
            pedagógusnap
  24. NÉMETH Csaba: Folytatni szeretnénk...= 7. l.

  25.          Általános Iskola, Tolmács
            Táborozás
  26. Rétsági kalauz = 8-9. l.
  27. [VARGA Nándorné] -KJ-: Pünkösdi szokások = 10. l.
  28. KOVÁCS Géza: Tisztelt szerkesztőség ! A mai (időrendben a harmadik) tolmácsi templom építésének ideje = 10. l.
  29. [SZÁSZ László] -SZL-: Természetvédelem = 11. l.

  30.          védett gyurgyalagok
  31. Gyermekszáj = 11. l.

  32.          humor
  33. Cikkünk nyomán = 12. l.

  34.          Rogier von Kuyk reagálása "Mitől Shell a Shell" c. cikkre Szép Erikának
            ld. még: 68, 125. tétel
  35. Kedves Tánti! = 12. l.

  36.          vendéglátás
6. szám
  1. Önkormányzati hírek = 1-2. l.

  2.          utcanevek
  3. BORKA István: Tisztelt Képviselő Úr! = 2. l.

  4.          Válaszlevél Babicz Istvánnak ld. még: 96. tétel
  5. [OCSOVAI Istvánné] Szabó Klára: Kisvendéglő a piac téren = 3. l.

  6.          Balogh István
  7. OCSOVAI Istvánné: Vállalkozók figyelmébe = 3. l.

  8.           áfa
             nyitómérleg
             pénztárkönyv
  9. [SZÉP Erika] -SZE-: Ki fizeti a révészt, avagy hova gurul a garas? = 3. l.

  10.          vízdíj
  11. KOVÁCS Géza: Tolmács község X-XII. százada = 4. l.
  12. [OCSOVAI Istvánné] Szabó Klára: Egy kiállítás képei = 4. l. : ill.

  13.          Nemzeti Múzeum
  14. SZÁSZ László: Hobby-rovat = 5. l.

  15.          királyfácán
  16. HAVAS Vilmosné: Óvodai hírek = 5. l.
  17. Rétsági kalauz = 6-7. l.
  18. SZÉP Erika: Még egyszer a Shell-ről = 7. l.

  19.          Válasz Rogier von Kuyk levelére ld. még: 68, 113 tétel
  20. Rétsági Rezső levele = 8. l.

  21.          vendéglátás
7[- 8]. szám
  1. [LUDÁNYI Lászlóné] -KM-: Hurrá szünidő!? = 1. l.
  2. BÁNSZKY György: Meghívó = 1. l.

  3.          Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete (ülésre)
  4. [SZÉP Erika] -SzE-: Törvényen kívül = 2. l.

  5.          törvény az önkormányzatokról
  6. GÁBRIELNÉ CSÁSZÁR Ilona: Egy vállalkozás margójára. [Riporter: Varga Nándorné] - KJ- = 2. l.

  7.          Nógrád Trade Kft.
  8. ÁGOSTONNÉ PÁDÁR Katalin: Az AVON amerikai kozmetikai cégről, avagy kik azok a tanácsadónők? [Riporter: Pádár András] - PA - = 2. l.
  9. Jogszabályfigyelő = 3. l.

  10.          társadalombiztosítás
  11. -G.K.-: Olvasói levél = 3. l.

  12.          utcanevek
  13. Különleges zöldségételek = 3. l.
  14. Meleg napok - hűsítő ételek = 4. l.
  15. A görögdinnye befőtt = 4. l.

  16.          "Régi idők szakácskönyve" c. könyvből
  17. Növényápolás szabadságunk idején = 4. l.

  18.          Barty Phillips: Nagy háztartáskönyv - részlet
  19. Háziasszonyoknak (uraknak) ajánljuk! = 5. l.

  20.          Gundel Károly: Kis magyar szakácskönyv - részlet
  21. Rétsági kalauz = 6-7. l.
  22. [LUDÁNYI Lászlóné] -KM-: Kullancs-csípésről mindenkinek = 8. l.
9. szám
  1. Városházi tudósítások = 1-2. l.
  2. [SZÉP Erika] -SZE-: Azt csiripelik a verebek...= 2. l.

  3.          Börzsöny Áfész - ABC
  4. [SZÉP Erika] -SZE-: Tervezői vagy kivitelezői hiba történt a butiksoron? = 2. l.

  5.          Börzsöny Áfész
  6. BERCZELLY Attila: Fohász...= 2. l.

  7.          humoros írás
  8. [SZÉP Erika] -SZE-: Szakadás a képviselő-testületben? Magányvélemény közügyekben = 3. l.

  9.          Tolmács
            Szécsi-házaspár
  10. BABICZ István: Hogyan sporToljunk (ki) egymással? = 4. l

  11.          sportegyesületek
            folyt.: 156. ld. még: 166, 179. tétel
  12. [OCSOVAI Istvánné] Szabó Klára: Rétsági telefonhelyzet = 4. l.
  13. OCSOVAI Istvánné: Vállalkozók figyelmébe = 4. l.

  14.          adótanács
  15. SZAKÁL László: Áldd meg Urunk asztalunkat. Régi ünnepek a konyhában karácsonytól kará-csonyig. = 5. l.

  16.          lakodalmi rímek
  17. Rétsági kalauz = 6-7. l.
  18. SZÁSZ László: A gyermekek kedvencei - Ékszerteknősök = 8. l.

  19.          hobbi
  20. Rétsági Rezső levele = 8. l.

  21.          képviselők
10. szám
  1. KAPECSKA Ferencné: Városházi tudósítások = 1-2. l.

  2.          utcanevek
  3. KRESZTYANKÓNÉ LIPTÁK Lilla: Mennyit ér egy gyermek élete? = 2. l.

  4.          közlekedésbiztonság
  5. Felhívás = 2. l.

  6.          felesleges cikkek begyűjtése
  7. BABICZ István: Hogyan sporToljunk (ki) egymással . 2.rész = 3. l.

  8.          előzm.:146., ld. még: 166, 179. tétel
  9. OCSOVAI Istvánné: Vállalkozók figyelmébe = 3. l.

  10.          késedelmi kamat
            folyószámla
            pénztárkönyv
  11. LOMEN János: "A jó boltnak nem kell cégér". [Riporter: Varga Nándorné] -K.J.-  = 3. l.

  12.          Börzsöny Áfész - Mintabolt
  13. LUKÁCS László: Egészségünkről a szűrővizsgálatok tükrében = 4-5. l.
  14. Kiss Ivánné a gyógytornász. [Riporter]: BABICZ István = 5. l.
  15.  Rétsági kalauz = 6-7. l.
  16. SZAKÁL László: Áldd meg Urunk asztalunkat. Régi ünnepek a konyhában karácsonytól kará-csonyig = 8. l.

  17.          népszokások
  18. Kedves Tánti! = 8. l.
11. szám
  1. KAPECSKA Ferencné: Városházi tudósítások = 1-2. l.
  2. SZEREDI Róbert - LIGETI Pál: Szeretnénk elkényeztetni vásárlóinkat...[Riporter:  Szép Erika] -SZE- = 3. l.
  3. MENCZEL Boldizsár: Hogyan sporToljunk (ki) egymással = 3. l.

  4.          előzm.: 146, 156. tétel ld.még: 179, 180. tétel
  5. KOVÁCS Géza: A mai máltai lovagok őseinek, a johannitáknak kapcsolata Tolmáccsal. A johannita lovagok történetéből -általában- hazánkban és Tolmácson, XIII-XVI. század = 4-5. l.
  6. Olvasói levél = 5. l.: ill.

  7.          Mikszáth utca [fotó]
  8. -ti-: Az emésztőgödrök és a hígtrágya kezelése = 6-7. l.

  9.          Canswiss Kft.
  10. Rétsági kalauz = 8-9. l.
  11. Csízió vagyis a csillagászati tudománynak rövid és értelmes leírása = 10. l.

  12.          karácsony
            részletek az 1909. évi kiadásból
  13. Vicc helyett ...= 10. l.

  14.          humor
12. szám
  1. BABICZ István: Születésnapra = 1. l.

  2.          Hangadó
  3. Visszapillantó a Hangadó eddig megjelent számaiból = 1-2. l.
  4. OCSOVAI Istvánné: Vállalkozók figyelmébe... = 3. l.

  5.           leltározás
             pénztárgép
             gépkocsi költségelszámolása
  6. [LUDÁNYI Lászlóné] -KM-: Az elmúlt hónap eseményeiről röviden...= 3. l.

  7.          Vöröskereszt
            egészségügyi tanácsok
  8. Karácsony, ahogy mi várjuk = 3. l.
  9. [SZÉP Erika] -SZE-: Összefoglalva a szervezett kutyatartásért = 3. l.

  10.          Mo-i Német Juhász Kutya Klub Rétságon
  11. MÁTÉ Emil: Tisztelt Hangadó Szerkesztősége! = 4-5. l.

  12.          Hozzászólás a Hogyan sporToljunk (ki) egymással c. cikksorozathoz
            ld. még: 146, 156, 166. tétel
  13. BABICZ István: Még egyszer a sportról = 5. l.

  14.          Válasz Menczel Boldizsárnak ld. még: 166. tétel
  15. [SZÉP Erika] -SZE-: Szerkesztői magánvélemény = 5. l.

  16.          Hozzászólás a 146, 156, 166, 179, 180. tételekhez
  17. Rétsági kalauz = 6-7. l.
  18. [OCSOVAI Istvánné] Szabó Klára: Izomláz = 7. l.

  19.          sport
  20. Népszokások - Néphit - Népi vallásosság = 8. l.

  21.          Karácsony
            Részlet a Magyar Néprajz VII. kötetéből
1993. 3. évfolyam
1.szám
  1. BÁNSZKY György: Az új esztendő küszöbén = 1. l.
  2. KAPECSKA Ferencné: Városházi tudósítások = 1-2. l.

  3.          egészségügy
            városrendezés
  4. Új utcanevek = 2. l.
  5. Pályázati hirdetmény = 3. l.

  6.          Rétság Város Önkormányzat
  7. Botrány a koalícióban!?! = 3. l.

  8.          Magyar Demokrata Koalíció Etikai Bizottsága
  9. KOVÁCS Gábor: Célok és remények = 4. l.

  10.          országgyűlési képviselő tájékoztatója
  11. Az egészségügy hírei = 4. l.

  12.          várandósági pótlék
  13. Körkérdések '93. [Riporter: Szép Erika, Varga Nándorné] -SZE-KJ- = 5. l.

  14.          Demus István - Börzsöny Áfész
            Fülöp András - Erdőkémia
            Vasas István - Gránit Gépgyár
            Molnár István- Fémbútor 
            Pongrácz József - Barátság MGTSZ
            Leszkovszky József - Hidromechanika
  15. [SZÉP Erika] -SZE-: Volt egyszer egy 24 órás foci! = 5. l.
  16. SZÉKELY János: Gondolatok egy törvény kapcsán = 6-7. l.

  17.          abortusztörvény
  18. OCSOVAI Istvánné: Vállalkozók figyelmébe... = 7. l.

  19.          adóbevallás
  20. HOVANECZ Fruzsina: Márta tanárnő = 8-9. l.

  21.          novella folyt.: 208. tétel
  22. Rétsági kalauz = 10-11. l.
  23. Olvasói levelek = 12. l.
2. szám
 1. Városházi tudósítások = 1-2.

 2.          Közművelődési Intézmény
 3. Hirdetmény = 3. l.

 4.          Rétság Város Önkormányzat: üzletek bérbeadása
 5. [LUDÁNYI Lászlóné] -km-: Szociális ellátások = 3. l.

 6.          jogszabályfigyelő
 7. Földkiadó Bizottság = 4.l.
 8. [SZÉP Erika] -sze-: Gáz van = 4. l.

 9.          Börzsöny ÁFÉSZ
           palackos gázellátás - szolgáltatás
 10. Körkérdések '93. 2. rész. [Riporter: Varga Nándorné] -kj- = 5. l.

 11.          Gerhardt Sándor - Globus Nyomda
           Sógor László - IVTT
 12. Egy régi rétsági kép [fotó] = 5. l.

 13.          Vavra Tibor gyűjteményéből
 14. [SZÉP Erika] -sze-: Közérdekű vállalkozás = 5. l.

 15.          munkahelyteremtés
 16. SZLEZÁK Istvánné: Vöröskeresztes bál = 5.l.
 17. HOVANECZ Fruzsina: Márta tanárnő. 2.rész. = 6-7. l.

 18.          novella előzm.: 196. tétel
 19. Rétsági kalauz = 8-9. l.
 20. OCSOVAI Istvánné: Vállalkozók figyelmébe...= 9. l.

 21.          jogszabályváltozás
 22. Olvasói levél = 10. l.

 23.          közlekedés
           közegészségügy
 24. Rétsági Rezső levele = 10. l.

 25.          kábel TV
3. szám
  1. Városházi tudósítások = 1-2. l.
  2. Felhívás Rétság város polgáraihoz = 2. l.

  3.          Városvédő és Városszépítő Egyesület
  4. Vigyázz! Kábítószer! Újabb veszély leselkedik a gyermekeinkre! = 3. l.
  5. BABICZ István: Gondolatok demokráciáról és butikokról = 3. l.

  6.          városrendezés
  7. ... mégis kinek az üzlete... = 3. l.

  8.          szolgáltatás
  9. MÁRTONNÉ VÁSÁRHELYI Erika: Emberi haladás kontra bioszféra? = 4. l.

  10.          környezetvédelem
  11. HAVAS Vilmosné: Iskolába indulunk = 4. l.

  12.          óvodások
  13. BABICZ István: Rétság. Március 15. = 4. l.
  14. Húsvéti szokások = 5. l.
  15. Húsvéti receptek = 5. l.
  16. Rétsági kalauz = 6-7. l.
  17. Olvasói levél = 8. l.

  18.          Ketykó István nyílt levele Szép Erikához
            Hangadó c. újság
  19. HAJNIS Imre: Felhívás! Tisztelt kutyatartók! = 8. l.
4. szám
  1. Városházi tudósítások = 1-2. l.

  2.          Bánszky György - Kapecska Ferencné rendelet-ismertetőjével
            jogszabályfigyelő - háztartási tüzelőolaj
            Aspertouris Kft. Tolmács
            Uránusz  Kft.
  3. [SZÉP Erika] SZE: Itt volt május elseje = 3. l.
  4. HÁMORI Imréné: Bál a gyermekekért = 3. l.

  5.          Óvoda Tolmács
  6. SZÁJBELY Ernő: Alapítványi tájékoztató = 3. l.

  7.          Rétság Egészségügyéért Alapítvány
  8. SZÁJBELY Ernő: Egészségügyi hírek = 3. l.
  9. [SZÉP Erika] SZE: Helyzet van, telefon nincs = 4. l.

  10.          MATÁV - szolgáltatás
  11. Felhívás a tolmácsi gyerekekért = 4. l.

  12.          pályázat
  13. OCSOVAI Istvánné: Vállalkozók figyelmébe...= 4. l.

  14.          vállalkozóvá válás tapasztalatai
  15. Pünkösdi népszokások = 5. l.

  16.          Ipoly Arnold: Magyar néprajz (részlet)
  17. [OCSOVAI Istvánné] Szabó Klára: Ajánlás = 5. l.

  18.          programajánlat
  19. Herbolife program avagy a sikeres út egészséges életünkhöz és megfelelő teltkarcsúságunkhoz = 5. l.
  20. Rétsági kalauz = 6-7. l.
  21. [OCSOVAI Istvánné] Szabó Klára: Morgolódó = 7. l.

  22.          Hangadó c. újság
  23. [LUDÁNYI Lászlóné] -km-: Fogjunk tolvajt! = 8. l.

  24.          városszépítés
  25. Óvodai hírmondó = 8. l.
  26. KETYKÓ István: Hajnali fohász = 8.l.

  27.          vers
  28. TOPOLCSIK Ferencné: Egy magyartanár dünnyögése = 8. l.

  29.          Hangadó c. újság
5. szám
  1. Városházi tudósítások = 1-4. l.

  2.          Kapecska Ferencné és Bánszky György rendelet-ismertetése
  3. Felhívás! = 4. l.

  4.          jogszabályfigyelő - jövedéki törvény
  5. Egészségügyi hírek = 4. l.
  6. OCSOVAI Istvánné: Vállalkozók figyelmébe... = 4. l.

  7.          reprezentáció áfája
            adóelőleg
  8. BADAK  Zsolt: II. Nemzetközi VW Bogár Találkozó = 5. l.

  9.          Börhát-Bogár
  10. A tisztiorvos rovata. Az ANTSZ. Rétság Városi Intézetének tiszti orvosa dr. Csaja Terézia = 6-7. l.
  11. JACOBOVICI Zsuzsanna: A gyógytornáról dióhéjban. Testünk tartóoszlopa a gerinc- és annak betegségei = 7. l.
  12. Rétsági kalauz = 8-9. l.
  13. Könnyű nyári ételek = 9. l.
  14. [OCSOVAI Istvánné] Szabó Klára: Melyikünk különb? = 9. l.

  15.          szolgáltatás
  16. Gyermekszáj = 9. l.

  17.          humor
  18. FEGYVERES Zsófia: Iskolai hírek = 10. l.
  19. Rétsági Rezső levele = 10. l.
6. szám
  1. Városházi tudósítások = 1. l.
  2. [SZÉP Erika] -SzE-: MATÁV RT. vidéki igazgatósága felmérést végez Rétság település

  3.          lakossága körében = 2-3. l.
            közületek új telefonszámaival
  4. [SZÉP Erika] -SzE-: Hová tűnt a Korona = 3. l.

  5.          vállalkozás
  6. [SZÉP Erika] -sze-: Köszönetnyilvánítás = 3. l.

  7.          Művelődési Központ - tűzeset
  8. Esti-party = 4. l.
  9. Versek a természetről = 4. l.

  10.          Petrovics Gábor: A kispatak és Mondd emberiség c. versei
  11. Hitelesen a Hét Törzs alapítványról = 5. l.
  12. OCSOVAI Istvánné: Vállalkozók figyelmébe...= 6. l.

  13.          APEH
  14. Murphy törvénykönyvéből = 6. l.
  15. Megalakult a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Nógrád Megyei Szervezete = 6. l.
  16. CSAJA Terézia: Tisztiorvos rovata = 7. l.

  17.          kullancs-csípésről
  18. JACOBOVICI Zsuzsanna: Lelki egészségünk és a stressz = 7. l.
  19. Rétsági kalauz = 8-9. l.
  20. Olvasóink kérdezték = 10. l.

  21.          tüzelőolaj-szolgáltatás
  22. BADAK Zsolt: Mai esti mese = 10. l.

  23.          humor
  24. Kedves Tánti! = 10. l.
7. szám
  1. Városházi tudósítások = 1-2. l.

  2.          MATÁV RT
  3. Megalakult a Városi Balesetmegelőzési Bizottság = 3. l.

  4.          Rendőrkapitányság
  5. FEDOR Jánosné: Köszönetnyilvánítás = 3. l.

  6.          Általános Iskola  Tolmács
  7. Pályázati felhívás! a Nemzeti Sport Alapból nyújtható támogatásra = 4. l.
  8. OCSOVAI Istvánné: Vállalkozók figyelmébe = 4. l.

  9.          áfa
  10. CSAJA Terézia: A tisztiorvos rovata = 5. l.

  11.          salmonellosis
            védőoltás külföldre
  12. Rétsági kalauz = 6-7. l.
  13. KÁSÁNÉ  MESZLÉNYI Lívia: Székelyföldi élményeim [fotó] = 7. l. : ill.

  14.          úti beszámoló folyt.: 286. tétel
  15. Olvasói levél - "A Hangadó margójára" = 8. l.

  16.          szerk. válaszával
  17. VÁRSZEGI István: Olvasóink kérdezték c. cikkhez = 8. l.

  18.          ld. még: 269. tétel
8. szám
  1. Városházi tudósítások = 1. l.

  2.          Kapecska Ferencné és Bánszky György rendeletismertetőjével
  3. RAUSCHER Gyuláné: Karácsony elé = 2-3. l.
  4. [RAUSCHER Gyuláné]: Az ünnepi asztal = 3. l.

  5.          Karácsony
  6. Ünnepi gondolatok = 4. l.

  7.          idézetek
  8. KÁSÁNÉ MESZLÉNYI Lívia: Székelyföldi élményeim [fotó] = 4-5. l. : ill.

  9.          úti beszámoló előzm.: 279. tétel
  10. DÉR Zoltán: A kölyökkutya nevelése = 6. l.
  11. CSAJA Terézia: A tisztiorvos rovata = 6-7. l.

  12.          túltápláltság
  13. Rétsági kalauz = 8-9. l.
  14. 24 órás foci? = 9. l.
  15. BADAK Zsolt : Egy kis bogaraskodás = 9. l.

  16.          Börhát Bogár
  17. A szeretetről = 10. l.
1994. 4. évfolyam
1. szám
  1. Városházi tudósítások = 1-4. l.
  2. MOLNÁRNÉ MESTER Ágota: Munkanélküliek figyelmébe! = 5-6. l.

  3.          jogszabályfigyelő
  4. [RAUSCHER Gyuláné]: Házi praktikák = 6-7. l.
  5. Rétsági kalauz = 8-9. l.
  6. Olvasói levelek = 10. l.

  7.          városrendezés
            Postahivatal ld. még: 303, 310. tétel
  8. A szeretet fája avagy Rekviem egy tolvajért = 10. l.

  9.          környezetvédelem
[2-] 3. szám
  1. Városházi tudósítások = 1-3. l.
  2. [RAUSCHER Gyuláné]: Házi praktikák = 4-6. l.

  3.          természetgyógyászat
            háztartás
            egészségügyi tanácsok
  4. Rétsági kalauz = 8-9. l.
  5. GREGOR Márta: Fogalmak = 9. l.

  6.          vers
  7. Olvasói levelekből = 10. l.

  8.          Posta ld. még: 297, 310. tétel
  9. [GYÜRE Ferencné] -Gy-né-: Emléküket kegyelettel megőrizzük...= 10. l.

  10.          régi sírkövek
  11. [SZÉP Erika] -SZE-: Tolmácsi "válóper" = 10. l.
4. szám
 1. Városházi tudósítások = 1-3. l.
 2. -gk-m-: Új egyesület = 3. l.

 3.          Lakásbérlők és Lakástulajdonosok Rétsági Szervezete
 4. Rétsági kalauz = 4-5. l.
 5. LAMI György: Fekete fenyves [festmény] = 5. l. : ill.
 6. Válasz olvasói levelekre = 6. l.

 7.          Postahivatal ld. még: 297, 303. tétel
5. szám
  1. Városházi tudósítások = 1. p.
  2. [SZÉP Erika] -sze-: Dandárnap Rétságon = 1-2. l.
  3. [RAUSCHER Gyuláné]: Házi praktikák = 2-3. l.

  4.          természetgyógyászat
            háztartás
  5. [SZÉP Erika] -sze-: AB-AEGON "A család biztosítója" = 4. l.
  6. Rétsági kalauz = 5. l.
  7. [SZÉP Erika] -Sze-: Tanítana - tanulna = 6. l.

  8.          programajánlat
  9. Díjnyertes gyermekrajzok = 6. l.

  10.          óvoda
  11. HAVAS Vilmosné: Köszönetnyilvánítás = 6. l.

  12.          óvoda
6. szám
  1. Városházi tudósítások = 1

  2.          Lakásbérlők Egyesülete
  3. A Városi Rendőrkapitányság közleménye = 2. l.
  4. HAJNIS Imre: Tisztelt kutyatartók! = 2. l.

  5.          köztisztaság
  6. OCSOVAI Istvánné: Vállalkozók figyelmébe! = 2. l.
  7. [SZÉP Erika] -sze-: A vendégnek mindig igaza van! = 3. l.

  8.          szolgáltatások
  9. [SZÉP Erika] -sze-: Tengerre magyar! = 3. l.

  10.          városrendezés
  11. Rétsági kalauz = 4. l.
7. szám
  1. Városházi tudósítások = 1-2. l.

  2.          önkormányzati választás
            Tolmács
  3. Köszönetnyilvánítás ! = 2. l.

  4.          Augusztus 20.
  5. HAVAS Vilmosné: Gondolatok a családi nevelésről egy rajzkiállítás kapcsán = 3. l.

  6.          óvoda - szülők - nevelés
  7. Rétsági kalauz = 4-5. l.
  8. "Törődj többet egészségeddel! " = 6. l.

  9.          vöröskereszt
1995. 5. évfolyam
1. szám
  1. Városházi tudósítások = 1-2. l.

  2.          új képviselő-testület
  3. [SZÉP Erika] -sze-: Ülésezett a Városi Balesetmegelőző Bizottság = 2. l.

  4.          Rendőrkapitányság
  5. Pályázati figyelő = 3. l.
  6. -PAPPNÉ-: Még mindig az ABC-ről = 3. l.
  7. Rétsági kalauz = 4. l.
  8. [SZÉP Erika] -sze-: A sors útjai kiszámíthatatlanok = 5. l.

  9.          szerencsejáték
2. szám
  1. GRESINA István: Köszöntő = 1. l.
  2. Városházi tudósítások = 2-3. l.

  3.          interpellációk - válaszok
  4. HAVAS Vilmosné: Bemutatkozik a Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Bizottsága = 4. l.
  5. FIAM Pálné: Szám - Adó = 5. l.
  6. [HORVÁTHNÉ HOLDVAI Ilona] -HMI-: A beszédről = 5. l.
  7. Rétsági kalauz = 6. l.
  8. Pályázat Kulturális Alapra = 7. l.

  9.          önkormányzat pályázata
  10. HAJDÚK János: A rétsági Hunyadi Sportegyesületről = 6-7. l.
  11. -gemo-: Észrevettük = 8. l.

  12.          olvasói levél
  13. SIKLÓS Kata: Bűntény a Takarék utcában = 8. l.

  14.          köztisztaság
3. szám
  1. Városházi tudósítások = 1-2. l.
  2. FÁBRI István: Bemutatkozik a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozói Központ, Rétsági Irodája = 3. l.
  3. FÁBIÁN István = 3. l.

  4.          Bemutatkozik az asztalos (vállalkozó)
  5. VÁRSZEGI István: Gondolatok az általános iskoláról = 4-5. l.
  6. Várják a lakók véleményét és javaslatát! A közelmúltban megalakult a város önkormányzatá-nak Település és Vállakozásfejlesztési Munkabizottsága = 5. l.
  7. CSOMÓS Mátyás: Az egészséges környezetért = 5. l.

  8.          Hunyadi János GLD
  9. Rétsági kalauz = 6-7. l.
  10. SÓGOR Endre linómetszetei [festmény] = 7. l.
  11. TÓTH Sándor: A falugazdász munkájáról = 8. l.
  12. FERENCZI István: Balesetmentes közlekedést = 8. l.
4. szám
  1. Városházi tudósítások = 1. l.
  2. Tájékoztató a hitellehetőségekről = 2. l.

  3.          vállalkozók
  4. FIAM Pálné: Pénzügyi tanácsok - vállalkozóknak

  5.          jogszabályfigyelő
  6. BÉRCZI László = 3. l.

  7.          bemutatkozik a fodrász (vállalkozó)
  8. Tudósítás Május 1-jéről = 3. l. : ill.

  9.          fotók
  10. HAVAS Vilmosné: Óvodánk életéről = 4. l.
  11. Aranydiplomás pedagógus = 4. l. : ill.

  12.           Mogyoró Imre + fotó
  13. Az iskolaszékről = 4. l.
  14. KÁSÁNÉ MESZLÉNYI Lívia: Tanulóink sikerei = 5. l. : ill.

  15.          fotókkal
  16. Rétsági kalauz = 6. l.
  17. Egy nem hagyományos iskoláról...= 7. l.

  18.          J. L. Seagull Alapítvány az örömszerző tanulásért
  19. Bővebbet a Postáról = 8. l.

  20.          postai ügyrend
5. szám
  1. TDK beruházás városunkban = 1. l. : ill.

  2.          önkormányzati tájékoztató + fotók
  3. Városházi tudósítások = 2-5. l.

  4.          városrendezés
  5. SZÁJBELY Ernő: Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény = 6-7. l. : ill.

  6.          fotó
  7. SZÁJBELY Ernő: Tájékoztató a "Rétság Egészségügyéért" Alapítványról = 7. l.
  8. SZTRUHÁR Istvánné: Zene-tánc az óvodában = 8. l.
  9. Gyermekszáj = 8 . l.

  10.          humor
  11. -H.V.E.-: Füstöl(g)és helyett jó levegőt ! = 8. l.

  12.          szemétégetés
  13. MOCSÁRI Gergelyné - PARTOS Gáborné: Iskolai sportnap = 8. l.
  14. [RAUSCHER Gyuláné]: Hasznos tudnivalók innen-onnan. Háztartási abc = 9. l.
  15. Rétsági kalauz = 10-11. l.

  16.          Gresina István - Machács Mihály: Közlekedési vetélkedőre felhívása
  17. FIAM Pálné: Szám - adó = 12. l.

  18.          jogszabályfigyelő vállalkozóknak
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-