Hangadó című lap Szervezeti és Működési Szabályzata

Archív! A Képviselő-testület 2007.január 15-i ülésén eltörölte a szabályzatot

1. A Hangadó Rétság város lapja, melyet a képviselő-testület az önkormányzati munkával összefüggő tájékoztatási kötelezettség teljesítésére, a helyi közélet híreinek széleskörű megismertetésére hozott létre.
 
2. A lap havonta jelenik meg. Nyári időszakban egy alkalommal megengedett összevont szám kiadása, illetve szükség esetén különszámok megjelentetése. A lap átlagos terjedelme 8-12 oldal.
 
3. A kiadással járó költségeket az Önkormányzat az éves költségvetés meghatározásánál a művelődési központ költségvetésében biztosítja. A finanszírozás meghatározásánál figyelemmel kell lenni az intézmény saját közleményeire, illetve a várható hirdetési bevételre is.
 
4. A lap kiadója a Városi Művelődési Központ és Könyvtár. Az intézmény vezetője e feladatkörében gondoskodik a lap tartalmának a szerkesztő bizottság véleménye alapján történő összeállításáról, a sajtótörvény, a személyiségi és szerzői jogi szabályok betartásáról, a gyártás megszervezéséről, illetve a kötelespéldányok küldéséről. Jogvita esetén a sajtótörvényben foglaltaknak megfelelően jár el, illetve képviseli a Hangadót.
 
5. A Hangadó főszerkesztőjét a képviselő-testület bízza meg határozatlan időre. A feladat ellátásáért a főszerkesztő havi összegben meghatározott tiszteletdíjban részesül.
 
6. A Hangadó szakmai munkáját a képviselő-testület által megbízott Szerkesztő Bizottság segíti. A bizottsági tagság határozatlan időre szól. Bizottsági tag lemondása, vagy a tagság egyéb megszűnése esetén a képviselő-testület új tagot bíz meg. A bizottság tartósan nem megfelelő működése esetén a képviselő-testület a megbízatást visszavonhatja és más összetételű bizottságot választhat.
 
7. A szerkesztő bizottságot szükség szerint, de legalább évi 6 alkalommal kell összehívni, úgy, hogy a többség megjelenése biztosítható legyen. Az ülés időpontja tegye lehetővé a következő lapszámok tartalmi kérdéseinek meghatározását, a döntések szerinti munka elvégzését.

8. A szerkesztő bizottságnak elsősorban konzultatív, véleményező, anyaggyűjtést segítő szerepe van, döntései a lap főszerkesztőjét nem kötelezik. Abban az esetben, ha a főszerkesztő rendszeresen figyelmen kívül hagyná a szerkesztő bizottság ajánlásait, a bizottság legalább 3 tagja a Képviselő-testülettől kérheti a téma megtárgyalását. A főszerkesztő vitás kérdésekben kérheti a bizottság állásfoglalását. Ez esetben a jelenlévő tagok többségének szavazata dönt.

9. A bizottság segíti a lap összeállításának munkáját, közreműködik az intézményi anyagok összegyűjtésében, lakossági vélemények közvetítésében, és időszakonként meghatározza az alapfeladatok ellátása melletti írások összetételét, tartalmi irányait, témáját.

10. A Hangadó című lap alapfeladatai

 • A közszolgálati alapelveknek megfelelően lássa el hírekkel, információkkal Rétság város lakosságát. A lap legyen objektív, pártatlan és a különféle véleményeket egyenlő eséllyel, az arányosság elvei alapján jelenítse meg.
 • Rendszeresen adjon tájékoztatást az önkormányzat működéséről, a testületi üléseken történt fontosabb eseményekről. Külön cikkben adjon tájékoztatást a kiemelkedő várospolitikai eseményekről, beruházások elindításáról, helyzetéről.
 • Közölje a helyi rendeletek teljes szövegét, illetve ha a rendelet terjedelme meghaladná az 1 újságoldalt, akkor a hozzáférés megjelölésével ismertesse a helyi rendelet lényegét.
 • Adjon tájékoztatást az egyéb önkormányzati döntésekről, azok hátteréről, a döntések előkészítése során felvetődött fontosabb kérdésekről.
 • Tájékoztassa a lakosságot a Polgármesteri Hivatal munkájával, az ügyintézéssel kapcsolatos információkról.
 • Közölje a Városi Művelődési Központ és Könyvtár havi programjait.
 • Rendszeresen közölje az önkormányzati intézmények életével összefüggő információkat. (Óvoda, iskola, művelődési központ, egészségügyi intézmény stb.)
 • Adjon tájékoztatást a város helyi eseményeiről, programjairól, mutassa be a pozitív értékteremtő kezdeményezéseket, számoljon be a település sportjáról, az itt működő civil szervezetek életéről, adjon számot a közösség számára példaértékű kezdeményezésekről.
 • A település életében fontos közszolgáltatást ellátó szervek tevékenységéről szóló információkkal segítse elő a lakosság tájékoztatását. (Nyitvatartási, ügyfélfogadási idők, szolgáltatások, menetrendek, fontosabb címváltozások, menetrendek, fontosabb címváltozások, menetrend változások stb.) E témakörben meghatározott terjedelemben adjon helyt a város intézményei, hivatali környezetvédelmi egészségnevelési bűnmegelőzési, és egyéb a lakosság szélesebb körű informálását szolgáló cikkeknek. Alkalmanként mutassa be a városban szolgáltatást végző cégeket, lakosság érdekében végzett tevékenységet.
 • Terjedelmi lehetőségeknek megfelelően közöljön várostörténeti, honismereti írásokat.
 • Fenti feladatai ellátása mellett kisebb terjedelemben adjon helyt közéleti írásoknak, olvasói leveleknek, egyéb, a lakosság érdeklődésére számot tartó közleményeknek, hírdetéseknek is. Nagyobb összterjedelmű hírdetés esetén a hírdetők a teljes bekerülési költséget kötelesek megfizetni.
A Hangadó Szervezeti és Működési Szabályzatát a Képviselő-testület 5/2003. (I.23.) sz. határozatával elfogadta.
 
Mezőfi Zoltán sk.
polgármester
Kapecska Ferencné sk.
jegyző
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-