HANGADÓ
2004. NOVEMBER ..

Szent András Apostol ünnepe

Városunk római katolikus templomát 1729-ben építették s szentelték fel Szent András apostol tiszteletére. A közelgő András nap alkalmából emlékezünk meg a névadóról.
András a görög eredetű Andreiasz névből ered. Jelentése: férfi, férfias. Az Andornak az Andronicus név régi magyaros alakja. András napja a néphagyományban jeles nap, a téli évnegyed kezdőnapja, mindenféle bűbájosságra, varázslásra, szerelmi praktikákra alkalmas, a legjelentősebb házasságjósló nap. A közös jóslások többnyire a fonóban történtek – ólomöntéssel, gombócfőzéssel. A gombócba egy-egy férfinevet rejtettek, amelyik elsőnek jött fel a víz tetejére, az lett az illető férjének neve. A moldvai és gyimesi magyarok ezen a napon a farkasok ellen megfokhagymázták az ajtókat, hogy azok ne vigyék el a jószágot. A gazdasági élet szokásai közül a legfontosabb, hogy ezen a napon el lehet kezdeni a disznóvágásokat, hisz elég hidegek járnak már, kifagy a hús.
     Szent János elbeszélése szerint András egyike annak a két tanítványnak, akik először követték Jézust. Kezdetben Keresztelő János tanítványai közé tartozott, de amikor meggyőződött róla, hogy Jézusban megtalálták a Messiást, hozzá csatlakozott. 
     A Márk-evangélium szerint Jézus maga hívta meg Simonnal és Zebedeus fiaival, Jakabbal és Jánossal együtt a Galileai-tó partján. András jelen van, amikor Péternek, Jakabnak és Jánosnak az utolsó időkről beszél Jézus az Olajfák hegyén, és Fülöppel ő viszi a pogányokat Jézushoz az utolsó napokban. 
     Az újszövetségi apokrif iratok, különösen az András Cselekedetei sok részletet közölnek az apostol életéből, de ezek történeti hitelessége nagyon kérdéses. Az apostolok szétválása után András Kisázsia tartományban a Fekete-tengertől délre fekvő vidéken, Thrákiában és Görögországban hirdette az evangéliumot. Biztosnak látszik a hagyománynak az az adata hogy 60-ban az achaiai Petra városában keresztre feszítették. Keresztjének szárait nem derékszögben, hanem átlósan ácsolták, ezért nevezik András-keresztnek ezt a formát. 
     András életéről – aki az elsők között követte Krisztus hívó szavát: „Jöjjetek utánam, én emberhalásszá teszlek titeket!” – az evangéliumokból keveset tudunk meg. Annál többet mond el az András Cselekedetei című apokrif könyv. Elbeszéli, hogy milyen viszontagságok közepette vitte Krisztus örömhírét András apostol Örményország napégette pusztaságain, Kurdisztán szakadékos hegyein át a Fekete- tenger partjáig. Feltűnik a szkíták földjén is, és hirdeti az evangéliumot a nomád pásztorok és vadászok sátraiban. Végigjárja Thrákiát és Görögországot, míg végül Achaiában Aegeas prokonzul elé állítják. 
     A helytartó megkérdezte tőle: "Te vagy az az András, aki lerontod a bálványok templomát, és az embereket abba a babonás szektába csábítod, amelynek kiirtására a római császárok parancsot adtak?" András így válaszolt: "A római császárok még nem ismerték föl, hogy Isten Fia minden ember üdvösségéért jött el", és meggyőző tanúságot tett Jézus mellett. 
     Aegeas kifakadt: "Csodálkozom rajta, hogy értelmes ember létedre hogyan tudsz olyan valakit követni, akiről magad mondod, hogy keresztre feszítették." Erre András elmagyarázta, hogy Jézus kereszthalála misztérium, és hajlandónak mutatta magát arra, hogy e misztériumról többet is elmondjon, ha a helytartó hallani akarja. Aegeas így felelt erre: "Én türelemmel meghallgatlak, de ha te utána nem teszed meg engedelmesen, amit mondok neked, magad is megtapasztalhatod a kereszt misztériumát!" 
     András egy nagy beszédben föltárta a kereszt által történt megváltást. A helytartó egyre türelmetlenebbül hallgatta. Végezetül börtönbe küldte, hogy András rájöjjön: teljesen értelmetlen dolog önként a kereszthalált vállalni és kitenni magát a legszörnyűbb kínoknak. Amikor a legválogatottabb kínzások sem törték meg, parancsot adott, hogy feszítsék keresztre. 
     Amikor András megpillantotta a számára készített keresztet, hangosan fölkiáltott: "Üdvözlégy, szeretett kereszt! Te szépséget és ragyogást nyertél az Úr tagjaitól. Mert mielőtt az Úr fölszállt volna reád, a föld rémülete voltál, most azonban rajtad keresztül az én Uramhoz megyek!" 
     Miután megfeszítették, két napig függött András a fán, s a legenda szerint ő maga tartotta vissza az embereket attól, hogy levegyék. A harmadik napon véget értek kínjai. Halála pillanatában csodálatos fény ragyogta körül, és Krisztus hűséges vértanúja látta, hogy dicsőségében jön el érte az Úr. 
     Ünnepét a naptárak november 30-ra teszik. Rómában a 6. század óta ünneplik.
     Az idei évben november 30-án, azaz november utolsó napján lesz advent első vasárnapja.
     Ezen a napon kezdődnek meg az új egyházi év a keresztény hagyományok szerint, a karácsonyra való felkészülés hetei. Advent négy vasárnapot foglal magába, az ünnep Szent András megemlékezésével kezdődik és december 24-éig tart.  
 

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-